0. Část 5 Zvláštní způsoby řízení

Pravidla stanovená v předchozích částech věcného záměru civilního řádu soudního nemusí vyhovovat ve všech případech. V určitých situacích bude vystupovat do popředí potřeba pružného odklizení sporu dohodou stran ještě dříve, než bylo sporné řízení zahájeno, jindy může být žádoucí dát straně možnost rychlého dosažení exekučního titulu tam, kde věřitel nepředpokládá, že jeho nároku bude dlužník odporovat, a konečně v dalších případech bude zapotřebí poskytnout prozatímní ochranu faktickému stavu nebo alespoň osvědčenému nároku žalobce. Věcný záměr proto zvláště upravuje smírčí řízení, rozkazní řízení, předběžná opatření a řízení o ochraně držby. Pravidla daná pro tato řízení se podstatně odlišují od pravidel daných pro standardní způsob řízení, a proto jsou označena jako zvláštní způsoby řízení.

Část pátá je systematicky členěna do dvou hlav, a to podle toho, zda řízení poskytuje pouze provizorní ochranu, nebo zda se týká věci same.

Žádný komentář