258. Jestliže strana, která nezmeškala, nepodá návrh na vydání rozsudku pro zmeškání, nýbrž přednese nová skutková tvrzení, je třeba s nimi seznámit protistranu. Tím se věc dostává do stavu, v němž byla před zmeškáním. Následné zmeškání protistrany nepřekáží tomu, aby se zohlednil nový skutkový přednes.

Po vzoru rakouské úpravy (§ 398 odst. 1 rakouského ZPO) se upravuje možnost, aby nezmeškavší strana i přes zmeškání protistrany přednesla nová skutková tvrzení; protistrana s nimi však musí být seznámena. Dojde-li k opětovnému zmeškání protistrany, zákon nebrání tomu, aby tyto přednesy byly soudem při vydání rozsudku zohledněny.

Ustanovení lze použít zejména v případě, kdy se žalovaný nevyjádřil k žalobě, avšak žalobce vydání rozsudku pro zmeškání nenavrhl, nýbrž pouze doplnil skutková tvrzení. Tím se věc dostává do stavu, v němž byla před zmeškáním; nedostaví-li se žalovaný následně ani k přípravnému roku, může být v následném rozsudku pro zmeškání zohledněn i dodatečně vylíčený skutkový stav, byl-li s ním žalovaný seznámen.

Žádný komentář