0. Hlava III Stížnost

Stížnost je řádným opravným prostředkem proti usnesením soudu prvního a druhého stupně. O stížnosti proti usnesení soudu prvního stupně rozhoduje – stejně jako u odvolání proti rozsudku – druhoinstanční soud (tj. krajský nebo vrchní soud), o stížnosti proti druhostupňovému usnesení, jež přichází v úvahu jenom ve zcela výjimečných případech, vrchní soudy nebo Nejvyšší soud, podle toho, zda ve druhém stupni rozhodoval krajský nebo vrchní soud. Stížnost je zásadně devolutivním opravným prostředkem, o němž rozhoduje nadřízený soud; na rozdíl od odvolání se však u stížnosti připouští situace, za nichž může opravnému prostředku vyhovět sám soud, jehož usnesení je napadeno. Další podstatný rozdíl oproti odvolání spočívá v tom, že stížností se zásadně neodkládá vykonatelnost napadeného usnesení, ale pouze jeho právní moc. Na rozdíl od odvolání nepředpokládá řízení o stížnosti nařízení ústního jednání.

Úprava stížnosti by měla být založena na těchto pravidlech:

Author: david Šerpán

Žádný komentář