Konference pro veřejnost

Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo v souvislosti s přípravou nového civilního řádu soudního uspořádat tři oficiální konference pro širší veřejnost.

Cílem připravovaných konferencí je upozornit na nejzásadnější změny, s nimiž návrh civilního řádu přichází, a umožnit širší odborné veřejnosti, aby se k těmto změnám vyjádřila. Výsledky diskuze budou následně zohledněny v přípravě věcného záměru zákona, jehož teze jsou dostupné na těchto stránkách.

Konference bude mít standardní formát. Na jednotlivé referáty členů rekodifikační komise bude navazovat oponentský koreferát zástupce odborné veřejnosti, který se na přípravě věcného záměru nepodílel. Po každém z příspěvků, který bude trvat přibližně 20 minut, bude následovat diskuze, v níž dostanou účastníci konference jedinečnou možnost se k jednotlivým navrhovaným bodům návrhu vyjádřit.

Pozvánka na II. konferenci k novému civilnímu řádu soudnímu

Opravné prostředky

Druhá konference se koná ve spolupráci s Českou společností pro civilní právo procesní, z. s., v budově Veřejného ochránce práv v Brně. Jejím tématem budou opravné prostředky a jiné prostředky nápravy (odvolání, dovolání, stížnost, žaloba na obnovu a žaloba pro zmatečnost).

TERMÍN, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

Pátek 22. června 2018, 10:00 – 16:00

Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno (POZOR! Z technických důvodů došlo k přesunu z Právnické fakulty MU do sídla Veřejného ochránce práv.)

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Pro účast na konferenci je nutné se přihlásit na email konference@msp.justice.cz, a to nejpozději do 14. června 2018. Počet míst na konferenci je z důvodu kapacity místnosti omezen.

DALŠÍ KONFERENCE

Poslední závěrečná konference proběhne na půdě Ministerstva spravedlnosti dne 14. září 2018.

PROGRAM II. KONFERENCE

9:30 – 10:00 Registrace

Moderuje: JUDr. Lenka Ceplová

10:00 – 10:10

10:10 – 10:30

 

Úvodní slovo zástupce Ministerstva spravedlnosti

Koncepce opravných prostředků ve věcném záměru civilního řádu soudního

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

10:30 – 11:00 Odvolání

referát JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.

koreferát JUDr. Ladislav Derka

11:00 – 11:20

 

Přestávka

Moderuje: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

11:20 – 11:50 Stížnost

referát JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.

koreferát JUDr. Dita Frintová, Ph.D.

11:50 – 12:30 Diskuse
12:30 – 13:30 Přestávka

Moderuje: JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D

13:30 – 14:30

 

Dovolání

referáty prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

koreferáty JUDr. Petr Šuk, doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.

14:30 – 14:50

 

14:50 – 16:00

Přestávka

Moderuje: JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.

Diskuse